INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w firmie:

– Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa OXFORD PRIMARY SCHOOL Magdalena Gałuszka,

– Uniwersytet Dziecięcy UNIKIDS,

– Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli UNIKIDS,

– Anglojęzyczne Przedszkole Oxford Pre-School,

– Akademickie Dwujęzyczne Liceum Oxford Secondary School,

– Oxford Centre,

z siedzibą w: ul. Krakowska 30, 43-300 Bielsko-Biała

Informujemy na podstawie art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, s.1), zwane dalej w skrócie „RODO”:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły.
Z Inspektorem Ochrony Danych, może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

– pod adresem poczty elektronicznej: iod@oxford-centrum.pl

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania przez Anglojęzyczną Szkołę Podstawową OXFORD PRIMARY SCHOOL Magdalena Gałuszka, określonego przepisami prawa.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie niezbędnym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który zostanie wyznaczony przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c. usunięcia swoich danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. przenoszenia swoich danych osobowych,
f. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
g. do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych,
h. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.